Brandskydds­kontroll

Syftet med Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen har som primärt syfte att identifiera och åtgärda eventuella fel och brister i anläggningen för att förebygga skador som kan uppstå till följd av brand. Genomförandet av kontrollen involverar en noggrann prövning av hur väl den specifika anläggningen fungerar och om dess egenskaper från brandskyddssynpunkt i stort sett överensstämmer med de krav som var gällande vid den tidpunkt då anläggningen togs i bruk. Läs mer om sotning och brandskyddskontroll hos Uppsalas brandförsvar.

Vad undersöks i brandskyddskontrollen?

Omfattande Kontrollområden

Brandskyddskontrollen inkluderar en omfattande granskning av eldstadsanläggningen, pannrummet och närliggande utrymmen, rökkanaler samt byggnadsmaterial som takbeläggning och bjälklagsgenomföringar. Även imkanaler från restauranger och storkök, samt fastighetens taksäkerhetsanordningar, kontrolleras noga. Fläktar, filter och spjäll som hör till imkanaler ingår i kontrollen.

Hur förlöper brandskyddskontrollen?

Utförande och Frekvens

Brandskyddskontrollen genomförs huvudsakligen okulärt, men vid behov används instrument för fördjupad kontroll. Faktorer som sotbildning, skador, temperaturförhållanden, tryckförhållanden, täthet, drift och skötsel undersöks noga. Kontrollen sker med intervall på vart tredje eller vart sjätte år, beroende på bränsleslag och anläggningstyp.

Vikten av brandskyddskontroll

Förebyggande Åtgärder och Ansvar

Genom att tidigt identifiera fel och brister bidrar brandskyddskontrollen aktivt till förebyggande åtgärder mot brandrisker. Fastighetsägaren behöver inte själv övervaka kontrollerna, då detta sköts med utgångspunkt från uppgifterna i kontrollboken. Det är dock fastighetsägarens ansvar att underhålla anläggningen för brandförebyggande syfte. Vid oaktsamhet kan försäkringen riskera att bli ogiltig, vilket understryker vikten av att upprätthålla en säker boendemiljö.

Kommunalt Ansvar och MSB:s Roll

Det är kommunens ansvar att se till att brandskyddskontroll utförs i enlighet med lagstiftningen. Valet mellan att hantera arbetet internt eller outsourca det till entreprenad ligger hos kommunen. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) fastställer vilka objekt som ska underkastas sotning och brandskyddskontroll baserat på reglerna i Lagen om skydd mot olyckor.

Taksäkerhet

För att vår brandskyddskontrollant ska kunna utföra kontrollen på ett säkert sätt finns tydliga krav på mark- och takstegen som ska användas. Om taket och stegarna inte uppfyller kraven och det inte är säkert för kontrollanten att ta sig upp på taket, kommer brandskyddskontrollen inte att genomföras. Säkerställ därför följande punkter, för att undvika återbesök och extra kostnader:

 • För fasadhöjd över 4 meter krävs en fast förankrad fasadstege, alternativt uppgång via invändig taklucka. För fasadhöjd under 4 meter räcker en godkänd, lös markstege med glidskydd.
 • Glidskyddet får inte förankras i hängrännan, utan måste fästas i en fast byggnadsdel som klarar hållfasthetskravet på 150 kg.
 • Om brandskyddskontrollanten når taket via markstege måste det även finnas en säker väg hela vägen fram till skorstenen, med takstege eller bärläktsteg.
 • Befintliga takstegar ska vara fastmonterade med minst 4 infästningspunkter i bärande byggnadsdelar.
 • Takstegar med så kallade lösa taksteg måste följa en rak linje, och får vanligtvis bara användas för hus med upp till 4 meter fasadhöjd och max 45 grader taklutning.
 • Om kontrollanten tar sig ut på taket via invändig taklucka, och avståndet till skorstenen är över en meter, måste det finnas en takbrygga mellan lucka och skorsten. Denna kan inte ersättas av lösa taksteg monterade i sidled.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket kostar en brandskyddskontroll?

Kostnaden för en brandskyddskontroll kan variera beroende på flera faktorer, inklusive region, typ av anläggning, och omfattningen av kontrollen. Normalt sett är det kommunen eller den ansvariga myndigheten som utför brandskyddskontroller i enlighet med lagstiftningen om skydd mot olyckor.

I vissa fall kan det vara kostnadsfritt för fastighetsägare, eftersom kostnaderna för sotning och brandskyddskontroll ofta finansieras genom avgifter och skatter som fastighetsägare betalar till kommunen. Därför är det bäst att kontakta oss för en korrekt prissättning. Läs mer här.

Vad ingår i en brandskyddskontroll?

En brandskyddskontroll innefattar en noggrann granskning av eldstadsanläggningar, rökkanaler, byggnadsmaterial, tak, imkanaler, taksäkerhetsanordningar och andra faktorer för att säkerställa att anläggningen uppfyller brandsäkerhetskraven. Kontrollen inkluderar både visuell och vid behov fördjupad inspektion. Resultaten dokumenteras och rapporteras efter kontrollen. Det exakta innehållet kan variera beroende på lokal lagstiftning och anläggningstyp.

Är brandskyddskontroll obligatorisk?

Ja, brandskyddskontroll är vanligtvis obligatorisk enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Det är kommunens ansvar att se till att brandskyddskontroller utförs på fastigheter inom deras jurisdiktion. Syftet är att förebygga brandrisker och minimera skador till följd av brand.

Vem får utföra brandskyddskontroll?

Brandskyddskontroll får endast utföras av behöriga kontrollanter. Dessa kan vara anställda inom kommunen eller auktoriserade privata företag som har rätt kompetens och behörighet för att genomföra sådana kontroller. Det är viktigt att kontrollanten är kunnig inom brandskyddsområdet och har nödvändiga certifikat eller godkännanden för att genomföra kontrollerna på ett korrekt och säkert sätt.

Med vilken intervall ska brandskyddskontroll ske?

Lokaleldstäder

 • För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 3 år
 • För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år

Värmepannor

 • Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis: 3 år
 • Eldning med olja eller gas: 6 år

Köksspisar

 • Eldning med fasta bränslen: 3 år
 • Eldning i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning): 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år

Restaurangkök

 • Brandskyddskontroll: vartannat år

  Genom att fylla i och skicka in detta formulär godkänner du att Upplands Ventilationstjänst lagrar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.